Parte das referencias na prensa teñen un carácter heteroxéneo. Son textos que axudan a coñecer a Luis Ferreiro Peinó pero desde un punto de vista complementario: curiosidades, anécdotas, vida persoal, adquisición de obras e máis.


Os artigos reproducidos na páxina web proveñen dos xornais El Progreso, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Hoja del Lunes de Lugo e El Ideal Gallego. Os artigos dixitais de El Pueblo Gallego son obra de dominio público e proveñen de Galiciana. Os artigos de El Progreso do ano 1968 son reproducidos coa licenza Creative Commons. A todos eles agradecemos as facilidades dadas para a súa publicación e reprodución.


Aprende a facer zoom dende ordenador e dende móbil e tableta