A través das referencias na prensa podemos facer un pequeno percorrido por algunhas das exposicións nas que participou Ferreiro Peinó, tanto individual coma colectivamente. Noutros apartados da sección de prensa tamén podemos atopar referencias a elas como, por exemplo, algunha entrevista realizada co gallo dalgunha das súas mostras.


Os artigos reproducidos na páxina web proveñen dos xornais El Progreso, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Hoja del Lunes de Lugo e El Ideal Gallego. Os artigos dixitais de El Pueblo Gallego son obra de dominio público e proveñen de Galiciana. Os artigos de El Progreso do ano 1968 son reproducidos coa licenza Creative Commons. A todos eles agradecemos as facilidades dadas para a súa publicación e reprodución.


Aprende a facer zoom dende ordenador e dende móbil e tableta